Skrócony standardowy europejski arkusz informacyjny w świetle projektu dyrektywy o kredycie konsumenckim

Spis treści:
Primary Item (H2)

Skrócony standardowy europejski arkusz informacyjny (ang. Standard European Consumer Credit Overview, SECCO) będzie obowiązkowo przedstawiany konsumentom przez kredytodawców oraz pośredników kredytowych. Skrócona wersja dokumentu będzie zawierać najważniejsze informacje o zaciąganym zobowiązaniu, stanowiąc streszczenie danych zawartych w standardowym europejskim arkuszu informacyjnym.

Cele nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim

Dyrektywa o sygnaturze 2008/48/WE, zwana dalej dyrektywą o kredycie konsumenckim, została przyjęta w 2008 roku. Miała na celu zagwarantowanie ochrony konsumentom, zaciągającym zobowiązania finansowe w bankach i instytucjach pożyczkowych. Treść dyrektywy była zmieniana w latach 2011, 2014, 2016 i 2019 roku. Konieczność wprowadzania zmian wynikała wprost ze zmian w zakresie technologii finansowych oraz postaw konsumenckich, związanych z postępującą digitalizacją usług finansowych.

W ramach ewaluacji REFIT dyrektywy 2008/48/WE, prowadzonej w latach 2018-2019, potwierdzono, że obrany kierunek zmian był słuszny, ale jednocześnie zauważono, że regulacje dotyczące zobowiązań konsumenckich są nadal rozdrobnione. Niestabilność otoczenia prawnego w poszczególnych państwach członkowskich nie gwarantuje wystarczającego poziomu ochrony konsumentów.

Potrzeba wprowadzenia nowych regulacji w zakresie kredytu konsumenckiego wynika bezpośrednio z następujących przyczyn:

 • Transformacja cyfrowa – rozwój nowych technologii finansowych umożliwił wykorzystywanie nowych metod oceny zdolności kredytowej, przy jednoczesnej zmianie preferencji konsumentów, którzy kładą większy nacisk na szybkość procesu zaciągania zobowiązania. Konieczność wprowadzenia nowych regulacji wynika także z pojawienia się nowych podmiotów rynkowych – pozabankowych instytucji finansowych.
 • Kryzys finansowy spowodowany przez COVID-19 – utrata stabilności finansowej naraziła konsumentów na zagrożenia związane z nadmiernym zadłużeniem. Restrykcje w przemieszczaniu się przyspieszyły digitalizację usług finansowych. Środki pomocowe zastosowane przez poszczególne państwa członkowskie (moratoria na spłatę zobowiązań, ograniczenie kosztów pozaodsetkowych) również wskazują na potrzebę ponownej ewaluacji dyrektywy.
 • Zachowanie spójności z prawem unijnym – nowa dyrektywa ma być w pełni zgodna z: dyrektywą 93/13/EWG o nieuczciwych postanowieniach umownych; dyrektywą 2002/65/WE o sprzedaży usług finansowych na odległość (w przeglądzie); dyrektywą 2005/29/WE dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych, a także dyrektywą 2006/114/WE traktującej o nieuczciwej reklamie.

Reasumując – podstawową intencją legislatorów jest ujednolicenie regulacji i stworzenie stabilnego otoczenia prawnego, chroniącego interesy konsumentów i precyzyjnie określającego obowiązki kredytodawców.

Jednolite informacje ułatwią porównywanie kredytów

Przepisy określone w art. 10 projektu dyrektywy nakładają na instytucje finansowe obowiązek przedstawienia konsumentowi wyczerpujących informacji o zaciąganym zobowiązaniu. Dotychczas ten obowiązek był realizowany za pomocą standardowego europejskiego arkusza informacyjnego. Nowa dyrektywa rozszerzy ten obowiązek – kredytodawca będzie musiał dostarczyć klientowi także skróconą wersję arkusza.

Zarówno skrócony standardowy europejski arkusz informacyjny (SECCO) jak i jego rozszerzona wersja będą musiały zostać przedstawione klientowi co najmniej na jeden dzień przed zawarciem umowy kredytowej. Według legislatorów ujednolicenie sposobu w jaki konsumenci zapoznają się z informacjami o produktach finansowych - ułatwi ich porównywanie. Skondensowanie danych z pełnego formularza informacyjnego do objętości pojedynczej strony A4 to wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, mających awersję do wnikliwego czytania dokumentów przed zawarciem umowy.

Co będzie musiał zawierać standardowy skrócony europejski arkusz informacyjny?

Skrócony europejski arkusz informacyjny ma zawierać wszystkie kluczowe dane, pozwalające określić opłacalność zaciąganego zobowiązania. Dokument ma być prezentowany klientowi w takim formacie, by możliwe było wygodne zapoznanie się z nim nawet na ekranie telefonu komórkowego. Znajdą się w nim następujące informacje:

 • całkowita kwota kredytu,
 • okres spłaty zobowiązania,
 • stopa oprocentowania pożyczki – jeżeli stopa jest zmienna, należy uwzględnić wszystkie warianty, stosowane zależnie od okoliczności,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczana według standaryzowanego wzoru,
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta w okresie obowiązywania umowy,
 • w przypadku usługi finansowej w formie odroczonej płatności lub umowy wiązanej – określenie towarów lub usług oraz ich cenę gotówkową,
 • ewentualne koszty wynikające z opóźnienia w spłacie.

Przytoczone powyżej elementy skróconego formularza informacyjnego faktycznie zapewniają dostateczne informacje o parametrach finansowych usługi finansowej. Dzięki ograniczeniu ilości danych do kluczowych aspektów oferty, ryzyko przeoczenia ich zostaje zminimalizowane względem standardowego arkusza.

Podsumowanie: zmiana korzystna dla konsumentów

Wśród propozycji zmian w dyrektywie o kredycie konsumenckim na szczególną uwagę zasługuje pomysł, by pożyczkodawcy byli zobowiązani do udostępniania klientom skróconej wersji arkusza informacyjnego. Wdrożenie rozwiązania przygotowanego przez Komisję Europejską z pewnością nie będzie stanowić większego problemu dla instytucji finansowych. Przedstawiciele branży pożyczkowej mogą ewentualnie narzekać na mnożenie niepotrzebnych – z ich punktu widzenia – regulacji. Patrząc przez pryzmat oczekiwań konsumentów - skrócona wersja formularza informacyjnego:

 • ograniczy czas poświęcany na formalności,
 • ułatwi porównywanie poszczególnych ofert,
 • zwiększy transparentność usług finansowych; szczególnie w przypadku sprzedaży wiązanej.

Te trzy pozytywne skutki wprowadzanie obowiązku udostępniania konsumentom skróconego standardowego europejskiego arkusza informacyjnego pozwalają patrzeć z optymizmem na kierunek zmian w dyrektywie o kredycie konsumenckim. Warto jednak wziąć pod uwagę, że czas potrzebny na wejście w życie proponowanych regulacji to nawet dwa lata od momentu przyjęcia nowej dyrektywy.

Jeremi Dobrowolski
Autor:
Jeremi Dobrowolski
data publikacji:
22/10/2021

podziel się ze znajomymi

guest
0 Odpowiedzi
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Midas24 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
2022